Get in touch

<p>Get in touch</p>

Wilt u meer informatie over de diensten van NMi? Neem dan contact met ons op.

Contact

U kunt op verschillende manieren in contact komen met NMi. Op vrijwel iedere pagina is een directe contactpersoon vermeld. Hieronder vindt u de algemene contactgegevens.

Algemeen telefoonnummer en email

T 088-636 2332

E nmi@nmi.nl

Bezoekadres

NMi Certin B.V.
Thijsseweg 11
2629 JA Delft
Nederland

Vacatures en stages

Informatie over vacatures en stages kunt u vinden onder Werken bij NMi.

Klachten, verzoeken om informatie of bezwaar op besluit

Specifieke verzoeken en opmerkingen in het kader van juridische kwesties, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bezwaar op besluiten en met betrekking tot een klacht over het handelen van NMi of een medewerker van NMi, dienen schriftelijk te worden ingediend. Uw klacht of bezwaar dient te voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wordt behandeld zoals vastgelegd in de wet. Termijnen volgens de wet vangen pas aan op het moment dat de verzoekschriften ook zijn geadresseerd op voornoemde wijze en zijn ontvangen. Een klacht, bezwaar of informatieverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend. Per fax of e-mail ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen omdat de elektronische weg niet is opengesteld.

Klachten

Het indienen van een klacht geschiedt door het indienen van een klaagschrift bij:

NMi Certin B.V.
T.a.v. Kwaliteitsmanager
Postbus 463
2600 AL Delft

 • De klacht moet gaan om over het handelen van NMi of een medewerker van NMi.
 • De klacht bevat de naam en het adres van de indiener.
 • De klacht moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • De klacht bevat een omschrijving van het vermoeden van (foutief) handelen van de organisatie of medewerker.
 • De klacht bevat de gronden voor het klagen.
 • De klacht moet ondertekend zijn door de indiener.

Bezwaar

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij:

NMi Certin B.V.
T.a.v. Directeur
Postbus 463
2600 AL Delft

 • Het moet gaan om een bezwaar tegen een bestuursrechtelijk besluit.
 • Het bezwaarschrift bevat de naam en het adres van de indiener.
 • Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • Het bezwaarschrift bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • Het bezwaarschrift bevat de gronden voor het bezwaar.
 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener. Als namens iemand anders bezwaar wordt gemaakt, moet ook de machtiging daarvan zijn bijgevoegd.

Hiernaast moet het bezwaarschrift op tijd, dat wil zeggen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, zijn ingediend door of namens iemand die een direct belang heeft bij het besluit.

Regeling Bezwaarprocedure NMi Certin

Verzoek om informatie

Het verzoeken om informatie geschiedt door het indienen van een verzoekschrift bij:

NMi Certin B.V.
t.a.v. Hoofd Certificatie-instelling
Postbus 463
2600 AL Delft

 • Het verzoek moet zijn voorzien van de naam van de verzoeker en een postadres.
 • De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid van NMi Certin B.V. ter uitvoering van haar publieke taak.
 • Het verzoek om informatie moet niet te algemeen zijn. Het onderwerp waarover u informatie wenst dient specifiek genoemd te worden.
 • Het moet gaan om een document waarover NMi Certin B.V. beschikt.
 • Een verzoek moet ondertekend zijn door de verzoeker.

NMi Certin B.V. is geen bestuursorgaan voor wat betreft het onderzoeken van de door de politie gebruikte meetmiddelen om snelheidsovertredingen vast te stellen en het afgeven van een verklaring van onderzoek (NMi verklaring). Hierdoor hebben wij geen publiekrechtelijke verplichting om gehoor te geven aan verzoek om deze informatie. NMi Certin B.V. voert haar werkzaamheden in deze als technisch deskundig en onafhankelijk instituut uit. Voorgaande overweging wordt bevestigd door de uitspraak van de rechtbank Den Haag in haar uitspraak van 6 november 2014 (SGR 14/3130). Aangezien NMi Certin B.V. voor wat betreft het onderzoeken van door de politie gebruikte meetmiddelen geen bestuursorgaan is in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, is de Wet openbaarheid van bestuur niet op haar van toepassing.