Klachten, verzoeken om informatie of bezwaar op besluit

Klachten, verzoeken om informatie of bezwaar op besluit

Specifieke verzoeken en opmerkingen in het kader van juridische kwesties, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), bezwaar op besluiten en met betrekking tot een klacht over het handelen van NMi of een medewerker van NMi, dienen schriftelijk te worden ingediend. Uw klacht of bezwaar dient te voldoen aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wordt behandeld zoals vastgelegd in de wet. Termijnen volgens de wet vangen pas aan op het moment dat de verzoekschriften ook zijn geadresseerd op voornoemde wijze en zijn ontvangen. Een klacht, bezwaar of informatieverzoek kan alleen schriftelijk worden ingediend. Per fax of e-mail ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen omdat de elektronische weg niet is opengesteld.

Klachten

Het indienen van een klacht geschiedt door het indienen van een klaagschrift bij:

NMi Certin B.V.
T.a.v. Kwaliteitsmanager
Postbus 463
2600 AL Delft

 • De klacht moet gaan om over het handelen van NMi of een medewerker van NMi.
 • De klacht bevat de naam en het adres van de indiener.
 • De klacht moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • De klacht bevat een omschrijving van het vermoeden van (foutief) handelen van de organisatie of medewerker.
 • De klacht bevat de gronden voor het klagen.
 • De klacht moet ondertekend zijn door de indiener.

Bezwaar

Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij:

NMi Certin B.V.
T.a.v. Directeur
Postbus 463
2600 AL Delft

 • Het moet gaan om een bezwaar tegen een bestuursrechtelijk besluit.
 • Het bezwaarschrift bevat de naam en het adres van de indiener.
 • Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van een dagtekening.
 • Het bezwaarschrift bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
 • Het bezwaarschrift bevat de gronden voor het bezwaar.
 • Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener. Als namens iemand anders bezwaar wordt gemaakt, moet ook de machtiging daarvan zijn bijgevoegd.

Hiernaast moet het bezwaarschrift op tijd, dat wil zeggen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, zijn ingediend door of namens iemand die een direct belang heeft bij het besluit.

Regeling Bezwaarprocedure NMi Certin

Verzoek om informatie

Het verzoeken om informatie geschiedt door het indienen van een verzoekschrift bij:

NMi Certin B.V.
t.a.v. Hoofd Certificatie-instelling
Postbus 463
2600 AL Delft

 • Het verzoek moet zijn voorzien van de naam van de verzoeker en een postadres.
 • De informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid van NMi Certin B.V. ter uitvoering van haar publieke taak.
 • Het verzoek om informatie moet niet te algemeen zijn. Het onderwerp waarover u informatie wenst dient specifiek genoemd te worden.
 • Het moet gaan om een document waarover NMi Certin B.V. beschikt.
 • Een verzoek moet ondertekend zijn door de verzoeker.

Openbare informatie